Scammer Kuznetsova Lyubov

Lyubov
Kuznetsova
30
West Hempstead, New York United States of America

User comments

to add a comment about this scammer profile. Already have an account? Sign in to add a comment.
Comment #4522
Alias: Anastasiya Pajduganova, Anna Skornyakova, Anna Vshivkova Vshikova, Darya Kleshevnikova, Ekaterina Solovyeva, Elena Sharnina, Elena Ushakova, Elena Volkova, Irina Komelina, Irina Shalagina, Marina Krestyanina, Marina Krestyaninova, Natalia Kupriyeva, Svetlana Glushkova, Svetlana Kiselyova, Veronika Andreisheva

City: Cheboksary, New York
Country: Russia, U.S.A. (not)
Running the Visa and Travel scam.